Onderzoek

KVAB - FRANS VAN CAUWELAERTPRIJS - HUMANE WETENSCHAPPEN

Wat?
In 2020 wordt de prijs uitgereikt in de humane wetenschappen: archeologische, filosofische, geschiedkundige, morele en taalkundige wetenschappen

Het Frans Van Cauwelaert Fonds heeft tot doel Vlaams wetenschappelijk onderzoek aan te moedigen. Dit zal geschieden door het toekennen van een prijs aan auteurs van Belgische nationaliteit voor oorspronkelijk werk, in de regel in het Nederlands gesteld, van onbetwistbaar wetenschappelijke waarde, hetzij in boekvorm, hetzij als manuscript, hetzij als een verzameling van publicaties, aan het Frans Van Cauwelaert Fonds voorgelegd.

Het prijsgeld bedraagt 7.500€

Om in aanmerking te komen voor de F. Van Cauwelaert Prijs dient het ingezonden werk oorspronkelijk onderzoek te zijn. Het kan eventueel:

1. een doctoraatswerk zijn; indien het in een andere taal is opgesteld, zal het een publiceerbare synthese in het Nederlands van 15 à 20 bladzijden moeten bevatten (A4, font 12, 1,5 interlinie);

2. een postdoctoraal werk zijn, dat gestaafd dient te worden door een verzameling wetenschappelijke artikels verschenen in internationale
tijdschriften; indien het in een andere taal is opgesteld, zal een publiceerbare synthese in het Nederlands van 15 à 20 bladzijden worden toegevoegd (A4, font 12; 1,5 interlinie).

De inzending kan bestaan uit een uitgegeven of nog onuitgegeven monografie, of een doctoraatsproefschrift, of een bundeling van artikels gepubliceerd in vaktijdschriften.

Wie?
Alleen navorsers van Belgische nationaliteit kunnen zich kandidaat stellen. Door de aard van het onderzoek moet de kandidaat hebben bijgedragen tot de internationale uitstraling van het wetenschappelijk onderzoek in de Vlaamse Gemeenschap. Kandidaten mogen op de uiterste datum voor inzending de leeftijd van 40 jaar niet bereikt hebben.

Zij mogen in het verleden voor hetzelfde onderzoekswerk geen prijs ontvangen hebben waarvan de geldwaarde minstens groter is dan die van de Prijs Frans Van Cauwelaert. Onderzoeksploegen van twee of meer onderzoekers komen niet in aanmerking.

Aanvragen?
Het dossier omvat (1) een ingevuld inschrijvingsformulier, (2) een curriculum vitae, met vermelding van alle eerder behaalde prijzen en onderzoekstoelages (a.u.b. duidelijk differentiëren) en hun geldwaarde, (3) een volledige lijst van eigen publicaties, (4) een Nederlandstalige samenvatting van 15 à 20 bladzijden (indien het werk niet in het Nederlands is opgesteld) en (5) het ingestuurde werk zelf.

Alle documenten van het kandideringsdossier moeten per e-mail of via een ander elektronisch kanaal worden bezorgd t.a.v. de Voorzitter van het
Fonds, de heer Herman Van Rompuy, via de heer Hans Rombaut (Hans.Rombaut@kvab.be) en de vast secretaris van de KVAB, vóór 30 april 2020.  

Reglementen?
Meer informatie en reglement: http://www.kvab.be

Deadline:30.04.2020

Interne contactpersoon?
E-mail: raphaela.delahaye@uhasselt.be
Tel.: +3211269175