Onderzoek

KBS - PRIJS ERNEST DU BOIS VOOR DOCTORAATSSTUDENTEN

Financierder:Koning Boudewijnstichting

Wat?
Het Fonds Ernest du Bois wil jongeren die actief zijn in de academische wereld aanmoedigen om zich te verdiepen in de problematiek van beschikbaarheid van water in België en over de hele wereld. Sinds 2012 kent het Fonds de Prijs ter waarde van 20.000 euro toe om het werk van jonge onderzoekers rond het thema van water (reserves, beschikbaarheid en beheer) in de kijker te zetten en meer zichtbaarheid te geven. 

Wie?
Deze oproep is bedoeld voor alle studenten die onderzoek doen over het thema water en zijn beschikbaarheid (in België of ruimer, in de wereld). Dit thema moet het onderwerp zelf zijn van het onderzoek en niet een bijkomend aspect van een onderzoek dat zich toespitst op een ander thema.

Het onderzoek moet betrekking hebben op een uitdaging die verband houdt met het thema water, zoals de beschikbaarheid ervan voor de bevolking (in België of over de hele wereld), de prospectie, karakterisering en/of bescherming van waterreserves, problemen rond watervervuiling, waterbehandelingstechnieken...

 De studenten moeten reeds 2 jaar bezig zijn met dit onderzoek en hun doctoraatsthesis ten vroegste in het jaar na deze oproep verdedigen (binnen een universiteit die erkend is door de Vlaamse of Franse Gemeenschap). Ze moeten tenminste over één peer-reviewed publicatie beschikken.

 De Prijs dient om de kosten te dragen die nodig zijn om het doctoraatsonderzoek af te werken.

 Het doctoraatsonderzoek mag opgesteld zijn in het Nederlands, het Frans of het Engels, maar het kandidaatsdossier moet volledig ingevuld zijn in de taal van het formulier (Nederlands of Frans).

Aanvragen?
Om ontvankelijk te zijn, moeten de kandidaat en zijn/haar kandidatuur beantwoorden aan het voorwerp van de oproep zoals beschreven op deze website. Het doctoraatsonderzoek van de kandidaat moet betrekking hebben op een uitdaging die verband houdt met water (in België of ruimer, over de hele wereld), met name de beschikbaarheid ervan voor de bevolking, de prospectie, karakterisering en/of bescherming van waterreserves, vervuilingsproblemen, behandelingstechnieken.

Het onderzoek moet toepasbaar zijn op de verbetering van de watercyclus in verschillende situaties en regio’s in de wereld of in België.

Reglementen?
Bij de selectie zal de jury aandacht besteden aan de volgende criteria:
- de kwaliteit en wetenschappelijke impact van het onderzoek; er wordt rekening gehouden met het vernieuwend karakter van het onderzoek, alsook zijn brede toepasbaarheid;
- de kwaliteit van de onderzoeker, onder meer gemeten door de kwaliteit van zijn/haar publicaties;
- het onderwerp van het onderzoek moet duidelijk zijn (wat wordt precies onderzocht en hoe) en de kalender realistisch
- het onderzoek moet een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van een doeltreffend en samenhangend beleid rond de vermelde uitdagingen

Gelieve de website https://www.kbs-frb.be/ te bezoeken teneinde het deelnameformulier te downloaden en de deelnamecriteria nogmaals door te nemen (bovenstaande informatie zou inmiddels niet meer actueel kunnen zijn).

Deadline:25.09.2019

Interne contactpersoon?
E-mail: raphaela.delahaye@uhasselt.be
Tel.: +3211269175