Onderzoek

VLAIO - OPROEP TETRA ZORG EN GEZONDHEID

Financierder:Agentschap Innoveren en Ondernemen

Wat?
Binnen het impulsprogramma ‘Innovatie in gezondheid en zorg’ worden in de derde pijler acties ondernomen om de marktbehoeften te detecteren en de marktabsorptie van technologie en toepassingen te stimuleren en te versnellen, in het bijzonder in de zorgsector in al zijn aspecten. Nauwe interactie met kennisinstellingen, ondernemingen, technologie-ontwikkelaars, directe en indirecte gebruikers is nodig. Het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) en zijn rol in Flanders’ Care in het bijzonder, speelt hier een belangrijke rol.

Om de marktabsorptie te realiseren wordt in het kader van het impulsprogramma een TETRA-oproep uitgeschreven in 2021 in het bijzonder voor het domein zorg en gezondheid. Hiervoor wordt een gezamenlijk bedrag van 4 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Deze oproep biedt ook een opportuniteit om in te spelen op enkele concretere uitdagingen die door Flanders’ Care werden gedetecteerd:

  • Uitdagingen naar een succesvolle en slimme implementatie van innovatieve technologie op maat bij inclusief leven en wonen, rekening houdende met o.a. toepasbaarheid, betrouwbaarheid (storingsgevoeligheid, performantie…), duurzaamheid (bestand tegen gebruik door de doelgroep bv. val- en schokbestendig, duurzaam materialengebruik...), gebruiksgemak (gemakkelijk te begrijpen en aan te leren…) en flexibiliteit (aanpasbaarheid aan veranderende noden en veranderende functionele mogelijkheden.
  • Uitdagingen naar innovatieve modellen van zorgorganisatie en financiering ondersteund door slim technologiegebruik voor zorgtrajecten op maat.
  • Uitdagingen naar digitalisering in de waardeketen van preventie, zorg en nazorg met aandacht voor de uitbouw van datagedreven systemen die zorgtrajecten op maat mogelijk maken.

De doelgroep hierbij zijn de algemene groep van zorgverleners en de zorgsector, inclusief de eerstelijnsactoren, zoals de huisartsen, apothekers, thuisverpleging en mantelzorgers. Deze groep is in groeiende mate belangrijk voor de adoptie van innovatie en ook steeds meer betrokken bij O&I. Bij de stakeholders horen ook de gebruikers zoals burgers al of niet met een zorgnood, en bijvoorbeeld ook patiëntenverenigingen.

Wie?
De aanvrager (of meerdere aanvragers) van een TETRA-project is een onderzoeksgroep van een Vlaamse hogeschool en/of Vlaamse universiteit, die actief bezig is met praktijkgericht onderzoek. Er is een aantoonbare relatie en kennisdoorstroming van het project naar hogeschoolopleiding(en), respectievelijk geïntegreerde opleiding(en) van de aanvrager(s). De aanvragers duiden een hoofdaanvrager en projectcoördinator aan.

Andere onderzoeksgroepen of erkende Europese Organisaties voor Onderzoek en Kennisverspreiding kunnen samen voor maximum 1/3 van de begroting meewerken aan een TETRA-project als partner of als grote onderaannemer (onderaanneming > € 10.000).

Bedrijven, personen, clusters, federaties of overheidsinstanties kunnen geen aanvrager of partner zijn, maar kunnen wel als lid van de begeleidingsgroep een belangrijke rol vervullen in de sturing van het project, kennisuitwisseling met de onderzoekers en het ruim verspreiden van de projectresultaten.

Aanvragen?
De indiening van een TETRA-project gebeurt in 2 fasen:

  1. Vooraanmelding - ten laatste op dinsdag 26 oktober 2021 om 12.00 uur ’s middags: via e-mail naar tetra@vlaio.be, met in bijlage een document met projecttitel, innovatiedoel, lijst partners en (voorlopige) lijst leden begeleidingsgroep
  2. Online indiening - ten laatste op dinsdag 9 november 2021 om 12.00 uur ’s middags: verplichte indiening via het onlineportaal van de projectaanvraag en alle bijlagen.
Hoe je je aanvraag correct indient, staat hier beschreven. Je vindt er ook alle nodige documenten voor de opmaak van jouw projectaanvraag. De link naar het onlineportaal om je project in te dienen, vind je hier. Voor deze oproep is een specifieke aanvraagtemplate voorzien en voor het opmaken van de begroting gebruik je de template begrotingsaanvraag - kostenmodel en bijhorende handleiding bij het kostenmodel.

Meer info?
Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden via de website van VLAIO, in de TETRA handleiding of in de specifieke aanvraagtemplate TETRA zorg en gezondheid

Deadline:26.10.2021

Interne contactpersoon?
E-mail: annelies.stockmans@uhasselt.be
Tel.: +3211268070